A Good Self Defense Trainer ch’i ogtagortsel Mets Barrer

A Good Self Defense Trainer ch’i ogtagortsel Mets Barrer

Yet’ye ​​duk’ bakhtavor bavakan e unenal mutk’ depi lav ink’napashtpanakan marzich’, apa dardznel arravel ayn. Inch’ – vor meky , ov zbaghvel ink’nakarravarman pashtpanut’yan hamar aprelu yev stipvats e yeghel ogtagortsel irents’ tekhnikan khusap’yel vtangits’ uni himk’ ardyunavet shp’vel masery , yet’ye nrank’ karogh yen parzapes avelats’nel arrnvazn lav dasavandman praktikayum.

Idealum Dzer marzich’y klini bats’atrel, t’ye inch’ petk’ e sovorel , yev t’ye inch’u , minch’yev sksum yen verapatrastman. Yurak’anch’yur masi verapatrastman, ink’nuruyn pashtpanut’yan marzich’y petk’ e asem dzez, t’ye inch’u e da karevor e, vor duk’ haskanum yek’, yev karogh e drvel gortsoghut’yan , t’ye inch’ yek’ sovorum , minch’yev isk ts’uyts’ talov, t’ye inch’pes e ayn ashkhatum, yev apa stanum yek’ rpp kurikulum 2013 anel akts’ian aynpes, vor nrank’ karogh yen meknabanut’yunner yev chisht , inch’pes naev anhrazhesht e.

Lavaguyn gortsnakan ashkhatank’ galis ink’napashtpanakan marzich’neri , ovk’yer patrast yen voch’ miayn ts’uyts’ tal tekhnikan dzez , ayl naev yes zbaghvelu tekhnikan nrants’ vra. Nrank’ petk’ e vstah u p’vordzarru bavakan e dzez mi lav ynkats zhamanakahatvatsum manevri , aynpes vor duk’ karogh yek’ p’vordzel tekhnikan yev skhalner yet’e petk’ yllay, arrants’ voreve mekin stanalu vnasvats e: Ka hachakh ynddimadir gortsich’ Isa Ghambary haskats’ut’yun e martarvesti akumbnerum , vor usuts’ich’y karogh e ts’uyts’ tal dzez, bayts’ duk’ petk’ e , apa gnal yev p’vordzek’ dzer tekhnikan e mek ayl usanogh , ayl voch’ t’ye hrahangich’ . Sa khaytarrakut’yun e, k’ani vor arrajin hert’in ayn petk’ e lini usuts’ich’y , ov karogh imanal, t’ye ardyok’ duk’ yen linelu ardyunavet.

Vorpes ink’napashtpanut’yun e irakan kyank’um hachakh harts’ vayrkyan kam nuynisk parraktum vayrkyan , lavaguyn usuts’ich’neri yev dasavandoghneri kgan chisht teghin masin, t’ye inch’ duk’ petk’ e anek’ , yev yerb. Nrank’ ogtagortsum yen parz khosk’yery yev haskats’ut’yunnery stanal aselik’y hasts’nelu hamar . Sa voch’ t’ye ayn patcharrov, vor nrank’ kartsum yen, vor duk’ ch’yek’ karogh dipch’yel mets barrery. Ayn patcharrov, vor nrank’ giten, vor brrni ink’napashtpanakan iravichaknerum, da miayn amenaparz yev arravel anmijakan gortsoghut’yunnery , voronk’ karogh yen p’rkel dzez.

Nuyn patcharrov , vor nrank’ kstanan dzez akos ays parz sharzhumnery bazmits’s. Krkin, da voch’ t’ye ayn patcharrov, vor nrank’ ch’unen voreve ban patmel dzez. Ayn patcharrov, vor inch’ karogh e p’rkel dzez p’voghots’um ch’i unenalu hskayakan shark’ tarber k’ayleri , sakayn unenalov p’vok’rat’iv aj reflexes , voronk’ karogh yen shat arag avartvum ts’ankats’ats agresia e, vor duk’ karogh e yent’arkvel .

Yet’ye ​​duk’ ch’yek’ karogh stanal mi ink’napashtpanakan marzich’, ov bavararum e dzez tarber aspektnerov , arrnvazn hamozvek’, vor ink’nakarravarman Sovorum Dzez t’uyl e talis hetamut linel dzer usuts’man nman dzevov yev apahovum e chisht teghekatvut’yun ashkhatum e usumnakan gortsynker apahovel, vor dzer sep’akan pashtpanakan kashkhati dzez hamar, yet’ye , kam, yerb duk’ petk’ e.

Advertisements